Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe komisie verejného poriadku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu komisie verejného poriadku zo dňa 17.05.2001.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) zabezpečiť
a) vykonanie fyzickej kontroly užívateľov verejného priestranstva (VOGA garáže a pod.);
b) vyzvať porušovateľov VZN (neplatičov) na plnenie ich povinnosti;
c) zabezpečiť s súlade s platnou legislatívou postih porušiteľov VZN;

2)
a) predložiť návrh na finančné krytie a vybudovanie spomaľovacích retardérov pri školských zariadeniach - ZŠ Komenského a ZŠ Eötvösa tak, aby boli namontované najneskôr pred začiatkom školského roka 2001/2002;
b)spracovať návrh na finančné požiadavky na rozpočet mesta - pre nasadenie pevných prekážok pri vchode do ulíc pešej zóny s vylúčením akejkoľvek dopravy, pri zabezpečení prístupových - únikových ciest pre vozidlá s osobitným určením (Polícia, požiarníci, vozidlá prvej pomoci);
c) návrh predložiť na ďalšie rokovanie MZ na schválenie;

3)
a) preveriť, či je spracovaný trhový poriadok pre tržnicu „ANNAM CENTRUM" správcom;
b) zabezpečiť v zmysle VZN č. 9/1994 § 10 plnenie povinnosti správcu trhoviska a v prípade porušovania postupovať v zmysle § 13 ods. 6 VZN č. 9/1994 o trhovom poriadku a § 13 a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai
Ing. Vojtech Szabó PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter Ing. Peter Takács
MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács  Anton Andrássy  Mihály Mácza
 Mária Hajabácsová MVDr. Alexander Galgóczy  Helena Belokosztolszká Ing. László Stubendek
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Vörösová

   Nehlasovali: