Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Vstupu mesta Komárno do Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

1. so štatútom regionálneho združenia s názvom Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ so sídlom Štefánikova č. 69, 949 80 Nitra;
2. so vstupom mesta Komárno do združenia;
3. so zaplatením členského príspevku vo výške 20.000,- Sk v zmysle štatútu.

B) žiada primátora mesta Komárno

1. zaslať žiadosť mesta o prijatie za člena združenia;
2. zabezpečiť zaplatenie členského príspevku v zmysle bodu A/3 uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec MVDr. Alexander Galgóczy  Helena Belokosztolszká RNDr. Géza Nagy
 Mária Vörösová Ing. László Győrfy PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó
 Mária Hutter Ing. Peter Takács Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő
 Attila Farkas PhDr. János Kovács  Anton Andrássy  Mihály Mácza
MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: