Číslo hlasovania: 937
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne, ku dňu 7.10.2004.

B) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1/2003 zo dňa 3. januára 2003 nasledovne:

   Bod 1/2003/E uznesenia sa vypúša

   z dôvodu rozporu so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v spojení so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

C) zrušuje

uznesenia č.:

375/2004, 377/2004, 522/2004,

pre neaktuálnos.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: