Číslo hlasovania: 938
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: