Číslo hlasovania: 939
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť jednu obytnú miestnosť v ubytovni Dunajské nábrežie 16 v Komárne pre J. L. na dobu určitú: 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

spracovať a zaslať žiadateľovi návrh zmluvy o nájme obytnej miestnosti v ubytovni Dunajské nábrežie 16 v Komárne podľa podmienok uvedených v bode A) uznesenia .

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: