Číslo hlasovania: 940
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 7 písm. a) VZN mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

 1. M. O.
  - bytu Cintorínsky rad 4/24, Komárno,
 2. L. P.
  - bytu Eötvösova ul. a 36/28, Komárno,
 3. Š. Ď.
  - bytu Mederčská ul. 41/2, 945 01 Komárno,
 4. I. S.
  - bytu Vnútorná okružná 55/21, Komárno
 5. J. Cz.
  - bytu Košická ul. 22/46, Komárno,
 6. M. Ď. a manželka E. Ď.
  - bytu Vodná ul. 21/63, Komárno,
 7. M. B.
  - bytu Pávia ul. 23/37, Komárno,
 8. R. B.
  - bytu Hradná ul. 11/1, Komárno
 9. H. D.
  ->bytu Petőfiho ul. 8/30, Komárno,
 10. B. N.
  - bytu Sústružnícka ul. 18/18, Komárno,
 11. T. B.
  - bytu Ul. E.B. Lukáča 48/2, Komárno,
 12. I. S. a manželka I. S.
  - bytu Budovateľská ul. 36/14, Komárno,
 13. J. U.
  - bytu Budovateľská ul. 6/13, Komárno,
 14. R. M.
  bytu Hviezdna ul. 13/14, Komárno,
 15. I. M. a manželka A. M.
  - bytu Budovateľská ul. 37/13, Komárno,
 16. A. T.
  - bytu Hradná ul. 9/20, Komárno,
 17. M. B.
  - bytu Dvorská ul. 1/41, Komárno,
 18. J. H. a manželka E. H.
  - bytu Hradná ul. 9/32, Komárno,
 19. S. M. a manželka A. S.
  - bytu Kúpeľná ul. 11/9, Komárno,
 20. E. N.
  - bytu Palatínova ul. 71/6, Komárno,
 21. O. F.
  - bytu Hviezdoslavova ul. 7/81, Komárno,
 22. A. K.
  - bytu Hviezdna ul. 18/30, Komárno,
 23. M. G.
  - bytu Vodná ul. 28/9, Komárno,
 24. T. G. a manželka H. G.
  - bytu Dvorská ul. 7/15, Komárno,
 25. J. K.
  - bytu Hviezdna ul. 19/13, Komárno,
 26. M. L.
  - bytu Mederčská ul. 43/18, Komárno,
 27. Š. H. a manželka J. H.
  - bytu Zváračská ul. 20/20, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN podali žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať žiadateľom oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody a splnení dlhu v splátkach,

  Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,

  Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN.
 4. Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: