Číslo hlasovania: 941
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty, v súlade s § 6 ods. 6 VZN mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) so žiadateľom:

V. L.
bytu Košická ul. 22/42, 945 01 Komárno,

ktorá v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatila celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podala žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. spracovať a zaslať žiadateľovi návrh zmluvy o nájme bytu,
  2. následne pripraviť a zaslať žiadateľovi návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: