Číslo hlasovania: 942
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

zrušuje

   uznesenie Mestského zastupitežstva č. 476/2004/B)3 zo dňa 3. júna 2004 o predaji mestského bytu na Zváračskej ul. 3/16, Komárno, pre Karola Kúra z dôvodu, že kupujúci nezaplatil kúpnu cenu do 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.



Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: