Číslo hlasovania: 943
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 628/2004 zo dňa 2. septembra 2004 v bode A)3 a znenie uznesenia nasledovne:

A) schvažuje

na základe uznesenia MsZ č. 371/2004 zo dňa 12.02.2004 pridelenie mestských bytov z dôvodu všeobecného záujmu pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne:

  1. M. L.
  2. V. S.
  3. N. V.
  4. Š. Š.
  5. S. B.
  6. I. K.
  7. M. N.

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: