Číslo hlasovania: 944
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Informatívnej správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupitežstva do školskej rady


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) odvoláva

   v dôsledky zmeny siete škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno a zlúčenia školských zariadení Materská škola Ul. lodná 1, Komárno a Materská škola Ul. lodná 2, Komárno, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo CD-2004-10792/21665-1.09/MŠ zo dňa 24.08.2004, delegovaných zástupcov Mesta Komárno do rady materských škôl nasledovne:

Materská škola Ul. lodná 1, 945 01 Komárno    Mária Hajabácsová

Materská škola Ul. lodná 2, 945 01 Komárno    Ing. Zoltán Varga

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   doruči delegovaným zástupcom mesta oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 31.10.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) deleguje

   zástupcov mestského zastupitežstva do rady materských škôl nasledovne:

Materská škola Ul. lodná1, Komárno

Mária Hajabácsová Ing. Zoltán Varga

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripravi delegačné listy, zabezpeči ich doručenie a zasla na materskú školu oznámenie o delegovaní zástupcov mestského zastupitežstva.

Termín: 31.10.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: