Číslo hlasovania: 945
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe komisie životného prostredia a verejného poriadku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 28.09.2004.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: