Číslo hlasovania: 946
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k stavu pohžadávok a záväzkov mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

stav pohžadávok a záväzkov a dlhovej služby mesta Komárno k 30.06.2004 nasledovne:
pohžadávky mesta Komárno vo výške: 117.163.157,80 Sk
záväzky mesta Komárno vo výške: 41.571.460,57 Sk
dlhová služba mesta Komárno vo výške: 106.982.195,78 Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: