Číslo hlasovania: 947
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k správe o stave riešenia pohľadávok – MPCR


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá Mestskému úradu v Komárne

   vyriešiť finančné vysporiadanie do augusta 2003 za teplo a TÚV za neplatičov mestských bytov trojstranným zápočtom a to medzi ALTERNATÍVA, s.r.o. – Mestom Komárno – MPCR Komárno

vo výške: 5.969.014,61 Sk.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: