Číslo hlasovania: 948
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k žiadosti o zmenu rozpočtu – Domov - penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu rozpočtu Domov - penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno

   - preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z položky 630 – tovary a služby na položku 714 – nákup dopravných prostriedkov vo výške do 250 tis. Sk na zakúpenie dopravného prostriedku (osobný automobil).Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: