Číslo hlasovania: 949
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) na Ul. biskupa Királya, v budove na p.č. 2459 s podlahovou plochou 596 m2 v k.ú. Komárno, s Cirkevnou materskou školou, ZŠ a gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Komárno na dobu určitú, t.j. od 01.09.2005 do 30.09.2004 za nájomné 25,- Sk/m2/rok s tým, že nájomca umožní používať telocvičňu v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku v čase od 14.00 hod. do 20.00 hod. pre tréningový proces BOX Clubu Dunaj Rom Komárno a pre aktivity Centra voľného času Komárno za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: