Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení MsZ v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 402/2000 zo dňa 09.11.2000 - návrh predstavenstva COM-THERM a.s. - z dôvodu, že nie je realizovateľné.

B) žiada konateľa spoločnosti COM-therm s.r.o.

1. predložiť návrh na riešenie základného imania spoločnosti COM-therm s.r.o. na najbližšie zasadnutie MsZ;
2. zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia COM-therm s.r.o.

Termín: do 15 dní
Zodp.: E. N., konateľ spoločnosti

C) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 15.06.2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák
 Attila Farkas  Mihály Mácza PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová  Mihály Kiss Ing. László Stubendek
MUDr. Ludovít Horváth PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy
 Mária Hutter Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Zábojník  Peter Hamran
MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 95 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení MsZ v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 402/2000 zo dňa 09.11.2000 - návrh predstavenstva COM-THERM a.s. - z dôvodu, že nie je realizovateľné.

B) žiada konateľa spoločnosti COM-therm s.r.o.

1. predložiť návrh na riešenie základného imania spoločnosti COM-therm s.r.o. na najbližšie zasadnutie MsZ;
2. zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia COM-therm s.r.o.

Termín: do 15 dní
Zodp.: E. N., konateľ spoločnosti

C) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 15.06.2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza  Mihály Kiss
Ing. Péter Bábi  Peter Hamran PhDr. János Kovács Ing. Štefan Zámbó
MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hajabácsová JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Proti:
 Miklós Fehér

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó

   Nehlasovali: