Číslo hlasovania: 950
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

prenájom budovy (bývalá letná kuchyňa vo dvore Klubu dôchodcov) nachádzajúcej sa na p.č. 108 v k.ú. Nová Stráž pre Š. B. nakoľko budova je toho času užívaná na skladovanie materiálov CO.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: