Číslo hlasovania: 951
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj časti pozemku o výmere cca 30 m2 z p.č. 4370/2, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre O. H. za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 2. odpredaj časti pozemku o výmere cca 30 m2 z p.č. 4357/2, zastavaná plocha a časti pozemku o výmere cca 30 m2 z p.č. 4370/2 ostatná plocha v k.ú. Komárno pre A. K. a manželku K. K. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,

 3. odpredaj časti pozemku o výmere cca 30 m2 z p.č. 4370/2 ostatná plocha, v k.ú. Komárno pre V. M. a manželku A. M. za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 4. odpredaj časti pozemku o výmere cca 25 m2 z p.č. 4370/2, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre P. T. a manželku N. T. za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 5. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4370/2 ostatná plocha v k.ú. Komárno pre J. S. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 6. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4370/2 ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre L. F. a manželku R. F. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 7. odpredaj časti pozemku o výmere cca 30 m2 z p.č. 4370/2, ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre T. N. a manželku E. N. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 8. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4370/2 ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre Š. M. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 9. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4370/2, ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre I. P. a manželku K. P. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

 10. odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 4370/2, ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre E. M. a manželku E. M. za cenu za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy o doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

  Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
 3. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: