Číslo hlasovania: 952
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove so súp. č. 2654 na p.č. 5869 (bývalá materská škola na Ul. priateľstva) v k.ú. Komárno podľa situačného výkresu, ktorý tvorí prílohu uznesenia:

  1. so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, so sídlom Lodná ulica 2, Komárno, s podlahovou plochou 533,36 m2 na dobu určitú, t.j. na 10 rokov za symbolické nájomné 1,- Sk/rok,
  2. So Slovenským zväzom sluchovo postihnutých, so sídlom Budatínska 59/A, Bratislava s podlahovou plochou 37,64 m2 v k.ú. Komárno na dobu určitú, t.j. 10 rokov za symbolické nájomné 1,- Sk/rok,

za nasledovných podmienok:

a) prenájmu

b) pre uzatvorenie nájomnej zmluvy

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov nájomných zmlúv.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: