Číslo hlasovania: 953
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku

pre Z. H. a manželku A. H. za cenu 150,- Sk/m2 v k.ú. Komárno podľa geometrického plánu číslo 34 691 588 – 42/2003 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: