Číslo hlasovania: 954
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj časti pozemku cca 340 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž pre J. N. a manželku H. N. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,
 2. odpredaj časti pozemku cca 340 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž pre I. F. a manželku H. F. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,
 3. odpredaj časti pozemku cca 340 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž pre J. S. a manželku K. S. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,
 4. odpredaj časti pozemku cca 340 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž pre G. Cs. a manželku J. Cs. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428 ,-Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,
 5. odpredaj časti pozemku cca 340 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž pre G. K. a manželku M. K. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,
 6. odpredaj časti pozemku cca 360 m2 z p.č. 1703/2, orná pôda, v k.ú. Nová Stráž, pre I. K. a manželku E. K. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy o doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

  Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
 3. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: