Číslo hlasovania: 955
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj časti pozemku cca 50 m2 z p.č. 1710/205, ostatná plocha, a časti pozemku o výmere cca 20 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádza verejný vodovod, pre L. J. a manželku L. J. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok::
 2. odpredaj časti pozemku cca 300 m2 z p.č. 1710/263, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž pre F. R. a manželku M. R. za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2 upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy o doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

  Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

  Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: