Číslo hlasovania: 956
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku p.č. 3904/4 o výmere 939 m2, zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 36531171 – 66/2004 zo dňa 16.08.2004 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, pre DANUBIUS spol. s r.o., Hadovská cesta 19, Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. za 853,- Sk/m2, za účelom výstavby predajne a rozšírenia parkoviska, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: