Číslo hlasovania: 958
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 6481 o výmere 395 m2, záhrady, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza verejná kanalizácia, a odpredaj pozemku p.č. 6480 o výmere 229 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 910,- Sk/m2 pre M. H. a manžela J. H. v podiele 1/3 k celku, pre J. F. a manželku I. F. v podiele 1/3 k celku a pre N. F. v podiele 1/3 k celku za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: