Číslo hlasovania: 959
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 20 m2 z p.č. 2626/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, pre T. L. za účelom výstavby garáží, nakoľko v tejto lokalite nie je žiadúca ďalšia výstavba, nakoľko táto lokalita je už prehustená.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: