Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

podľa rozsudku Okresného súdu v Komárne číslo 8C 320/00-18, ktorý sa stal právoplatný dňa 28.4.2001, pridelenie náhradného ubytovania v časti bytu na adrese Budovateľská ul. č. 58/29 pre A. B. a osôb, ktoré sú v byte prihlásené k trvalému pobytu. V byte na adrese Ul. budovateľská 58/29 bude poskytnuté náhradné ubytovanie v jednej obytnej miestnosti s možnosťou spoločného užívania príslušenstva bytu.
na dobu: neurčitú

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) vyprataním bytu na adrese Gazdovská 27/63 (B. s rod.) do časti bytu na adrese Ul. budovateľská č. 58/29.

T: 1.7.2001
Z: K. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Peter Hamran Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende
 Mihály Mácza Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó
PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová  Anton Andrássy Ing. László Győrfy
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek  Mihály Kiss MUDr. Peter Tóth
 Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Langschadl MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:
PhDr. János Kovács

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér

   Nehlasovali: