Číslo hlasovania: 960
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj ani prenájom časti pozemku o výmere 54 m2 z p.č. 2454/1, ostatná plocha, v k.ú. Komárno pre N. V. H. za účelom zriadenia terasy k reštaurácii vo vlastníctve žiadateľa.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: