Číslo hlasovania: 961
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

prenájom časti pozemku o výmere 12 m2 z p.č. 459, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre L. B. za účelom umiestnenia klasického novinového stánku, nakoľko novinový stánok nespĺňa určité estetické požiadavky.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: