Číslo hlasovania: 962
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 z p.č. 2478, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, pre V. S. a manžela R. S. za účelom umiestnenia betónovej prefabrikovanej garáže, nakoľko v tejto lokalite nie je žiadúca ďalšia výstavba, nakoľko táto lokalita je už prehustená.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: