Číslo hlasovania: 963
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k umiestneniu kópie mestskej studne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   umiestnenie kópie mestskej studne na pozemku p.č. 29/3 v k.ú. Komárno, pre Občianske združenie PALATINUS so sídlom Nádvorie Európy 1, Komárno, nakožko Nádvorie Európy je už prehustené dominantnými prvkami.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Attila Czíria

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: