Číslo hlasovania: 964
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Informatívnej správy o kontrole hospodárenia Krytej plavárne v zmysle uzn. 366/2004


 

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o kontrole hospodárenia Krytej plavárne v zmysle uznesenia MZ č. 366/2004,

B) ukladá Ing. Jozefovi Konczerovi, riaditeľovi MPCR

   vypracovať návrh na zavedenie paušálneho spoplatnenia energetických nosičov podľa rozlohy prenajatého priestoru a príkonu nainštalovaných spotrebičov. Správu predložiť MZ v Komárne,

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCR

C) žiada Mestský úrad v Komárne

   vypracovať návrh najvhodnejšieho finančného riešenia prevádzky Krytej plavárne v Komárne za spoluúčasti prevádzkovateľa MPCR Komárno a dodávateľa tepla COM-therm, s. r.o. Komárno Správu predložiť MZ Komárno.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: