Číslo hlasovania: 966
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 10504

podľa geometrického plánu č. 34691588 – 234/2004 v k.ú. Komárno v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 pre J. M. v podiele 2/4 k celku, pre Gabriela Molnára, bytom Námestie SNP 196/42, Dunajská Streda, v podiele ¼ k celku a Ľ. M. v podiele ¼ k celku, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: