Číslo hlasovania: 967
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k návrhu na odpredaj časti pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj časti pozemku o výmere 1183 m2 z p.č. 3698/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno v smere pokračovania plánovanej hranice pozemku REAL-N, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, zo stany Ul. roľníckej školy, za kúpnu cenu 830 000,- Sk pre REAL-N spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 16, Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu, za účelom výstavby automatizovaného diskontného predaja pohonných hmôt, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete.

 2. odpredaj časti pozemku o výmere 2751 m2 z p.č. 3698/1, zastavaná plocha v k.ú. Komárno v smere pokračovania plánovanej hranice pozemku REAL-N, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 16, Komárno, zo strany Ul. roľníckej školy, podľa predloženého štúdia umiestnenia autosalónu a čerpacej stanice, za kúpnu cenu 1 900 000,- Sk pre DEMARKT spol. s r.o. sídlom Elektrárenská cesta 3, Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu, za účelom výstavby obchodno-prevádzkovej jednotky (autosalónu), nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

  Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov kúpnych zmlúv a zmlúv o vecnom bremene.
 3. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Miklós Fehér

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő

   Nehlasovali: