Číslo hlasovania: 968
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k návrhu na stanovenie výšky nájomného v bytovom dome na Ul. rožníckej školy 49 a 51 , súpisné číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP)


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   výšku nájomného v bytovom dome na Ul. rožníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) nasledovne:

1) Byt č.1,51,66 1-izb.s podlah.pl. 29,65m2 750,-Sk
2) Byt č. 2 1-izb.s podlah.pl. 28,40m2 720,-Sk
3) Byt č. 3 1-izb.s podlah.pl. 28,49m2 720,-Sk
4) Byt č. 4,21,36 1-izb.s podlah.pl. 29,70m2 750,-Sk
5) Byt č. 5 2-izb.s podlah.pl. 44,40m2 1120,-Sk
6) Byt č. 6 1-izb.s podlah.pl. 31,55m2 800,-Sk
7) Byt č. 7 1-izb.s podlah.pl. 28,95m2 730,-Sk
8) Byt č. 8 Garsónka 22,20m2 560,-Sk
9) Byt č. 9,24 1-izb.s podlah.pl. 29,55m2 750,-Sk
10) Byt č.10 1-izb.s podlah.pl. 29,05m2 730,-Sk
11) Byt č. 11,14 Garsónka 26,85m2 680,-Sk
12) Byt č. 12,13 Garsónka 27,60m2 700,-Sk
13) Byt č. 15 1-izb s podlah.pl. 27,60m2 700,-Sk
14) Byt č.16 1-izb.s podlah.pl. 30,05m2 760,-Sk
15) Byt č. 17 1-izb.s podlah.pl. 29,35m2 740,-Sk
16) Byt č.18,33,48,63 Garsónka 21,30m2 540,-Sk
17) Byt č. 19,34,49,64 1-izb s podlah.pl. 33,30m2 840,-Sk
18) Byt č. 20,35,50,65 2-izb.s podlah.pl. 48,75m2 1 230,-Sk
19) Byt č. 22,23,37,38,52,53,67,68 Garsónka 19,00m2 480,-Sk
20) Byt č. 25 2-izb.s podlah.pl. 36,80m2 930,-Sk
21) Byt č. 26,29,41,44,56,59 Garsónka 26,75m2 670,-Sk
22) Byt č. 27,28,42,43,57,58 Garsónka 27,50m2 690,-Sk
23) Byt č.30 1-izb s podlah.pl. 29,75m2 750,-Sk
24) Byt č.31 1-izb s podlah.pl. 29,10m2 730,-Sk
25) Byt č.32,47,62 1-izb s podlah.pl. 29,85m2 750,-Sk
26) Byt č. 39 1-izb s podlah.pl. 29,30m2 740,-Sk
27) Byt č. 40,55 1-izb s podlah.pl. 36,25m2 910,-Sk
28) Byt č.45 1-izb s podlah.pl. 29,40m2 740,-Sk
29) Byt č. 46 1-izb s podlah.pl. 29,95m2 760,-Sk
30) Byt č. 54 1-izb s podlah.pl. 29,50m2 740,-Sk
31) Byt č. 60 1-izb s podlah.pl. 29,40m2 740,-Sk
32) Byt č. 61 1-izb s podlah.pl. 30,90m2 780,-Sk

   za podmienok, že táto výška nájomného sa zvyšuje o 60,- Sk za výdavky spojené so správou a je platná do 31. decembra 2005 a ročne bude prehodnotená k 31. decembru.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripravi zmluvy o nájme náhradného bytu s trvalým pobytom k podpísaniu v súlade s bodom A) tohoto uznesenia.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: