Číslo hlasovania: 969
Číslo bodu: 29.
Uznesenie k „Rekonštrukcii a rozšíreniu Termálneho kúpaliska v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

   s vypracovaním koncepcie a štúdia na „Rekonštrukciu a rozšírenie Termálneho kúpaliska v Komárne“,

B) ukladá Ing. Jozefovi Konczerovi, riaditeľovi MPCR

   zabezpečiť vypracovanie koncepcie a štúdie na „Rekonštrukciu a rozšírenie Termálneho kúpaliska v Komárne“.

Termín: predložiť na najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési  Attila Petheő

   Nehlasovali: