Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

návrh Komisie pre otázky sociálno-zdravotnej a bytovej pri MZ na zaradenie finančných prostriedkov na prípravu a výstavbu, alebo prestavbu bytového objektu do rozpočtu na rok 2002 s maloplošnými bytmi s nízkym štandardom vybavenia na riešenie náhradných bytov a ubytovania pre neplatičov nájomného a služieb spojených s užívaním mestských bytov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) pripraviť návrh na výstavbu alebo prestavbu objektu s maloplošnými bytmi s nízkym štandardom vybavenia na riešenie náhradných bytov a ubytovania pre neplatičov nájomného a služieb spojených s užívaním mestských bytov.
2) zaradiť do návrhu rozpočtu mesta na rok 2002 finančné prostriedky na realizáciu bodu B/1 uznesenia.

Termín : podľa textu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Éva Hortai  Mihály Kiss Ing. Vojtech Szabó Ing. Péter Bábi
Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Győrfy  Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová MUDr. Peter Tóth
 Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők Ing. Peter Takács

   Proti:
MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: