Číslo hlasovania: 970
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 18. novembra 2004.

B) konštatuje, že

neboli splnené uznesenia MZ č. 336/2003, 673/2004 a 668/2004 – úloha naďalej trvá.

C) zrušuje

uznesenia č.:

616/2004

 

620/2004

 

658/A)3/2004

 

pre neaktuálnos.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: