Číslo hlasovania: 971
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 565/2004 k Správe finančnej komisie – finančná časť k zaradeniu riaditeľa Strediska služieb škole nasledovne:

Časť B) uznesenia znie

„ B) berie na vedomie

menovanie na základe výsledkov výberového konania uskutočneného v zmysle uznesenia č. 423/2004 zo dňa 7. apríla 2004 za riaditeľa Strediska služieb škole Ing. Petra Adlera dňom 1. júla 2004.“

Časť C) a D) uznesenia sa vypúšťa.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: