Číslo hlasovania: 972
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe o vykonanej kontrole v zmysle uznesenia č. 596/2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

odloženie rokovania o Správe o vykonanej kontrole v zmysle uznesenia č. 596/2004 na nasledujúce zasadnutie mestského zastupitežstva.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: