Číslo hlasovania: 973
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe k uzneseniu č. 673/2004 Koncepcia na „Rekonštrukciu a rozšírenie termálneho kúpaliska v Komárne“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá Ing. Jozefovi Konczerovi, riaditeľovi MPCR

prepracovať a konkretizovať predloženú Koncepciu rozvoja termálneho kúpaliska v Komárne.

Termín: január 2005Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: