Číslo hlasovania: 974
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe k uzneseniu č. 673/2004 Koncepcia na „Rekonštrukciu a rozšírenie termálneho kúpaliska v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje,

že správa MPCR o Koncepcii rozvoja termálneho kúpaliska v Komárne načrtla možnosti veľmi potrebného rozvoja kúpeľníctva v meste, ktorý z hľadiska turizmu je potrebný a životne dôležitý pre mesto Komárno.

B) ukladá
Mestskému úradu v Komárne
Komisii rozvoja mesta pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Finančnej komisii
Komisii školstva, kultúry, športu a mládeže
MPCR Komárno

doplniť úvodnú správu o koncepcii rekonštrukcie termálneho kúpaliska v Komárne hlavne z hľadiska určenia časových priorít realizovania jednotlivých etáp rozvoja kúpeľníctva v Komárne, vyčleniť pozemky, ktoré sú v majetku mesta a budú slúžiť pre tento rozvoj, vyčleniť finančné prostriedky na projektovú prípravu a určiť možnosti financovania jednotlivých etáp z finančných zdrojov mesta, vlády Slovenskej republiky, kde v nariadení č. 528/2002 sa určili formy podpory rozvoja miestnych kúpeľov ako s finančných a prostriedkov z fondov Európskej úniu. Zvážiť aj možnosti zapojenia súkromného sektora. Koncepciu opäť predložiť mestskému zastupiteľstvu na prejednanie do 28. februára 2005.

Zodpovední: Ing. Ľudovít Gráfel, prednosta MsÚ
Ing. László Stubendek, predseda KRM
Ing. László Győrfy, predseda FK
Mgr. Lajos Szép, predseda KŠKŠaM
Ing. Jozef KonczePoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: