Číslo hlasovania: 975
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe k uzneseniu č. 673/2004 Koncepcia na „Rekonštrukciu a rozšírenie termálneho kúpaliska v Komárne“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

zrušuje

na základe návrhu klubu SMK uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne, prijaté na základe návrhu PaedDr. Štefana Bendeho ku Koncepcii rozvoja termálneho kúpaliska v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: