Číslo hlasovania: 976
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o stave projektu ISPA,

B) schvažuje

podpísanie dodatku č.1 Zmluvy o financovaní s Implementačnou agentúrou environmentálnych investičných projektov MŽP SR o financovaní projektu „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ v rámci programu ISPA,

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísa dodatok č.1 Zmluvy o financovaní v zmysle bodu B) uznesenia.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: