Číslo hlasovania: 977
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Sumárnemu návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

  1. rozpočet mesta Komárno na rok 2005 ako vyrovnaný rozpočet vo výške 548.342 tis. Sk podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou uznesenia,
  2. rozpis priorít kapitálových výdavkov podľa prílohy č. 2, ktorá je súčasťou uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: