Číslo hlasovania: 978
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k čerpaniu rozpočtu k 30. 9. 2004 – Mesto Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu Mesta Komárno k 30.9.2004 na strane príjmov vo výške 350.333 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 296.835 tis Sk.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: