Číslo hlasovania: 979
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k čerpaniu rozpočtu k 30. 9. 2004 – Školy a školské zariadenia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno k 30. 9. 2004 vo výške 98.844 tis. Sk,

B) schvažuje

poskytnutie finančných prostriedkov - formou pôžičky - pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno maximálne do výšky 9.500 tis. Sk z rezervného fondu mesta Komárno,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu B) tohto uznesenia.

Termín : 1.decembra 2004
Zodpovedný : prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: