Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1) finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Základnú organizáciu sluchovo postihnutých Komárnona základe konkrétnej faktúry za prepravu vo výške: 3 200,- Sk
2) finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7 na zakúpenie 1 ks špec. stoličky Impéria vhodnej pre obezných v hodnote: 900,- Sk
3) darovanie použitého a opraveného písacieho stola z inventára MsÚ pre: Špeciálnu základnú školu a špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1) poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Základnú organizáciu sluchovo postihnutých Komárno, na základe konkrétnej faktúry za prepravu vo výške do 3.200,- Sk

Term.: do 20.09.2001
Zodp.: prednosta MsÚ


2) poukázať finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Špeciálnu základnú školu a špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7 na zakúpenie 1 ks stoličky Impéria vo výške 900,- Sk

Term.: do 15.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ


3)darovať pre: Špeciálnu základnú školu a špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, použitý a opravený písací stôl.

Term. do 30.08.2001
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Peter Tóth Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy
 Miklós Fehér  Mária Hutter  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende
PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec  Peter Hamran
 Mihály Kiss MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. Péter Bábi
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: