Číslo hlasovania: 980
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30. 9. 2004 – Média Comaromiensis, n.f.


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia Média Comaromiensis, n.f., za III. štvrrok 2004 na strane príjmov vo výške 3.008.250 Sk a na strane výdavkov vo výške 2.757.458 Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: