Číslo hlasovania: 981
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30. 9. 2004 – Schola Comaromiensis


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia Schola Comaromiensis za III. štvrrok 2004 nasledovne: náklady vo výške 1 795 tis. Sk a výnosy vo výške 1 939 tis. Sk,

B) schvažuje

riaditežovi Schola Comaromiensis odmenu vo výške dvojnásobku funkčného platu z vlastných prostriedkov Schola ComaromiensisPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: