Číslo hlasovania: 982
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30. 9. 2004 – Domov penzión pre dôchodcov – Domov Dôchodcov Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia Domova penziónu pre dôchodcov a Domova dôchodcov Komárno za III. štvrrok 2004 na strane príjmov vo výške 14.788 tis. Sk a na strane výdavkov vo výške 15.455 tis. Sk,

B) schvažuje

riaditežke Domova penziónu pre dôchodcov a Domova dôchodcov Komárno odmenu vo výške dvojnásobku funkčného platu z vlastných prostriedkov Domova penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: